Oferta

Zakres oferty
Biura Usług Księgowych-Barbary Grzesiak

Zakres oferty naszego Biura Usług Księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, INTRASTAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS i NBP,
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • udzielanie wskazówek merytorycznych oraz niezbędnej pomocy w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • przygotowanie lub modyfikowanie planu kont zgodnie z wymogami sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej,
 • monitorowanie należności i zobowiązań.

Jeżeli dotychczas Państwa dokumentacja finansowo-księgowa była prowadzona nieprawidłowo lub nie prowadzono jej wcale, pomagamy wyprowadzić zaległości i usunąć wszelkie nieprawidłowości poprzez dokonanie stosownych korekt i uzupełnienie istniejących dokumentów.

Usługi w zakresie płac oraz ZUS

Nasze biuro oferuje również pełen zakres obsługi płacowej.
Zatrudnianie pracowników zawsze wiąże się z dodatkowymi obowiązkami: przygotowaniem dokumentacji pracowniczej, umów, list płac, deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS itp.

Nasze biuro rachunkowe pomoże Państwu wywiązać się z wszelkich obowiązków nałożonych na pracodawców przez przepisy prawa, zapewniając pełną obsługę płacową, która obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i PFRON,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz składek ZUS oraz przygotowywanie odpowiednich przelewów,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłaszających nowych oraz wyrejestrowujących byłych pracowników,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-11,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, ewidencji wykorzystanych urlopów oraz ewidencji czasu pracy pracowników,
 • przygotowywanie raportów RMUA dla pracowników.

Usługi podatkowe

Zajmujemy się również doradztwem w zakresie zagadnień podatkowych CIT, PIT, VAT. Informujemy naszych Klientów na bieżąco o zmianach w przepisach podatkowych, które są istotne dla ich działalności gospodarczej. Udzielamy również niezbędnych informacji oraz pomocy w przypadku kontroli podatkowych.

 Dodatkowo oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy
  (m. in.: w sądzie rejonowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym, ZUS-ie),
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania przedsiębiorstwa,
 • pomoc w wyborze programu księgowego oraz w jego wdrożeniu,
 • pomoc przy załatwianiu formalności przy likwidacji firmy,
 • reprezentowanie przed urzędami administracji państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych projektów unijnych.

Przekazanie dokumentów księgowych następuje w dogodnym dla Klienta miejscu
i czasie.